Instalacje p.poż.

Wykonujemy następujące instalacje:
SUG (stałe urządzenie gaśnicze gazowe) wykorzystujące jako środek gaśniczy gazy chemiczne  NOVEC (FK-5-1-12) lub FM-200 (HFC 227ea), oraz gazy obojętne ARGONITE lub CO2.
– system gaśniczy okapu kuchennego,
– badania UDT zbiorników ciśnieniowych SUG,
– zajmujemy się utylizacją instalacji SUG,
SAP (system alarmu pożarowego),
DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy),
– monitoringu instalacji tryskaczowych i hydrantowych

Stałe urządzenie gaśnicze na gaz NOVEC (FK-5-1-12)

W tym urządzeniu wykorzystywany jest środek gaśniczy NOVEC 1230 pod ciśnieniem 42 bary, który nie wpływa na zmiany klimatyczne. Wynika to z bardzo szybkiego (5 dni) rozkładu tego gazu w atmosferze. Ponadto, posiada on zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej. NOVEC 1230 gasi pożary niezwykle szybko zanim dojdzie do poważniejszych zniszczeń. Możliwe jest to dzięki osiągnięciu stężeń gaśniczych poniżej 10 sekund, przy tych stężeniach gaśniczych jest środkiem który nie stanowi zagrożenia dla osób znajdujących się w strefie chronionej. NOVEC 1230 nie przewodzi elektryczności, jest bezbarwny, niekorozyjny, nie pozostawia zanieczyszczeń, dlatego też jego użycie pozwala na szybkie przywrócenie pomieszczenia do ponownego użytku bez zbędnych kosztów.

Zastosowanie NOVEC (FK-5-1-12):

 • Pomieszczenia kontroli ruchu
 • Centra finansowe i banki
 • Pomieszczenia energetyczne
 • Sprzęt medyczny i laboratoryjny
 • Pomieszczenia komputerowe
 • Biblioteki
 • Archiwa
 • Sterownie
 • Galerie
 • Muzea
 • Serwerownie
 • Urządzenia platform wiertniczych
 • Instalacje wojskowe

instalacje KD1230

Stałe urządzenie gaśnicze na gaz FM-200 (HFC 227ea)
W tym urządzeniu wykorzystywany jest środek gaśniczy FM-200 pod ciśnieniem 42 bary o wzorze chemicznym CF3-CHF-CF3. Nie powoduje on niszczenia warstwy ozonowej, a jego żywotność w atmosferze jest krótka, co wynika z relatywnie szybkiego rozkładu naturalnego. Działanie gaśnicze tego gazu polega na absorpcji ciepła z płomienia, w związku z tym ma ono charakter bardziej fizyczny, niż chemiczny. FM-200 nie przewodzi elektryczności, nie powoduje korozji oraz nie pozostawia żadnych osadów. Ponadto, liczne badania i testy wykazały, że FM-200 jest bezpieczny dla osób przebywających w obszarze gaszenia. Dzięki tym właściwościom, FM-200 został dopuszczony do stosowania na całym świecie, jako skuteczny i bezpieczny środek gaśniczy.

Zastosowanie FM-200 (HFC 227ea): 

 • Urządzenia medyczne
 • Galerie sztuki
 • Muzea
 • Biblioteki
 • Rozdzielnie
 • Dyspozytornie
 • Archiwa
 • Urządzenia telekomunikacyjne
 • Pomieszczenia komputerowe

instalacje KD200

Stałe urządzenie gaśnicze na gaz obojętny (gaz inertyzujący)

W tym urządzeniu wykorzystywany jest środek gaśniczy ARGONITE pod ciśnieniem 300 bar, który jest mieszaniną azotu i argonu w proporcjach 50:50. ARGONITE to środek gaśniczy o charakterze pro-ekologicznym, ponieważ jego gazy składowe są częścią składową powietrza. Działanie ARGONITE polega na obniżeniu ilości tlenu w gaszonym obszarze, co wiąże się z bardzo wysoką skutecznością gaśniczą, zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej. ARGONITE jest środkiem gaśniczym, którym można gasić przy stale otwartych otworach w pomieszczeniu gaszonym. ARGONITE jest gazem bezbarwnym, nieprzewodzącym elektryczności, niepowodującym korozji urządzeń ani niepozostawiającym osadów. Dzięki ciężarowi właściwemu zbliżonemu do ciężaru właściwego powietrza, ARGONITE równomiernie wypełnia chroniony obszar przez cały okres gaszenia i inhibicji. Minimalne projektowe stężenie gaszące ARGONITE wynosi 37,8% i jest ono niższe od poziomu NOAEL (max. stężenie projektowe, które nie oddziałuje na człowieka).

Zastosowanie ARGONITE: 

 • Banki
 • Serwerownie
 • Telekomunikacja
 • Energetyka
 • Centra Obliczeniowe
 • Muzea
 • Maszynownie
 • Archiwa
 • Przemysł

Stałe Urządzenie Gaśnicze Na dwutlenek węgla (CO2): 
W tym urządzeniu środek gaśniczy CO2 jest przechowywany w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem ok. 60 bar jako ciecz. Dwutlenek węgla do celów gaśniczych pozyskiwany jest jako produkt uboczny z procesów technologicznych lub ze źródeł naturalnych dzięki czemu nie produkuje się nowych ilości, które mogłyby wpływać na zwiększenie efektu cieplarnianego. CO2 jest gazem bezwonnym, bezbarwnym nie przewodzącym elektryczności, jego działanie gaśnicze polega na obniżeniu zawartości tlenu w strefie chronionej do wartości przy której proces palenia nie będzie dalej przebiegał. Ze względu na właściwości duszące stosowany jest do ochrony urządzeń, technologii w przemyśle. Środek ten charakteryzuje się wysoką skutecznością oraz niską ceną. Poprawnie zaprojektowane instalacje CO2 , które uwzględniły systemy bezpieczeństwa personelu takie jak: sygnalizatory akustyczne (pneumatyczne, elektryczne), optyczne, nawaniacze gazu, opóźniacze pneumatyczne itp. nie muszą stanowić zagrożenia pod warunkiem poprawnego eksploatowania i serwisowania przez wyspecjalizowane firmy w tym zakresie.

Zastosowanie CO2: 

 • Gazy palne, które w wyniku gaszenia nie tworzą palnej mieszaniny gazowo- powietrznej
 • Ciecze i inne materiały palne , które podczas pożaru zachowują się podobnie jak ciecze
 • Pożary typu rozlewiska, gdy nie ma ścian wygradzających
 • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • Materiały łatwopalne jak drewno, papier i tekstylia

instalacje CO2